Home Over Ons

Huisgezin Gods

Wie Zijn Wij

Wij zijn een gemeenschap van christenen die samen één doel beogen om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de realiteit van de opgestane Heer Jezus Christus en het offer van Zijn leven aan het kruis op Golgotha voor de zonden van de hele wereld. Hij biedt ons de mogelijkheid om bevrijd te worden van onze zonden en een echte, functionele relatie met God aan te gaan en zo door Hem een eeuwig leven met God te verkrijgen.

 

Lees meer...

Wat Geloven Wij

 

Over God Zelf

Wij geloven in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde, van de dieren en vogels, vissen en insecten en al wat leeft. De mens is de kroon op Zijn schepping en is naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.
Wij geloven dat God een enig God is, een eenheid in drie personen: God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en God de Heilige Geest.
Wij geloven dat God eeuwig, soeverein en almachtig is.

Over de Bijbel

Wij geloven in de Bijbel, als het geïnspireerde Woord van God, door Hemzelf ingegeven en aan de mensen gegeven om hierdoor de weg tot behoud te vinden. En omdat de Schrift door God ingegeven is, is het ook volkomen betrouwbaar/onfeilbaar.

Over de mens

Wij geloven dat de mens in zonde gevallen is, waardoor de relatie met God stuk gegaan is. Hierdoor is hij overladen met zonde en staat schuldig tegenover God. Zonder een ingrijpen van God, is de zondaar voor eeuwig verloren.
Wij geloven daarom in de noodzaak van de redding van de zondige mens door een rechtstreeks en soeverein ingrijpen van God. God heeft de mens uit liefde een Redder gegeven, in de persoon van de Heer Jezus Christus (genade).
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, geboren uit een maagd. Hij is God lichamelijk geopenbaard, die plaatsvervangend voor ons stierf aan het Kruis en zo verzoening met God voor onze zonde(n) tot stand heeft gebracht. Zijn vergoten bloed reinigt de gelovige van alle zonde.
Wij geloven dat Hij na drie dagen opgestaan is uit de dood, ten hemel is gevaren en de Heilige Geest uit(ge)stort (heeft) over iedereen die in Hem gelooft.
Wij geloven dat de Heer Jezus nu aan de rechterhand van God de Vader in de hemel zit en met Hem regeert op Zijn Troon.
Wij geloven in het werk van de Persoon van de Heilige Geest met al zijn uitingen in de gelovige en in de gemeente.

Over de wereld

Op grond van het voorafgaande, staat de wereld in zonde en schuld tegenover God. Daarom geloven wij in de noodzaak van bekering en wedergeboorte voor alle mensen uit de wereld.
Wij geloven dat God de wereld lief heeft; daarom dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft.
Wij geloven in de wederkomst van de Heer Jezus om Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde te vestigen. Hij dan zal Koning zijn over de hele aarde en oordeel oefenen in gerechtigheid over alle volkeren.
Hierna zal er een dag komen, waarop God en de Heer Jezus Christus alle mensen zal oordelen, levend of dood, uit alle stammen, volken of naties. Een eeuwige periode zal dan aanbreken van liefde, vrede en gerechtigheid.

Wat Doen Wij

Wij komen samen iedere zondagmiddag om half 3 in de Immanuëlkerk aan de Teullandstraat 1 in Veldhoven. Iedereen is daar van harte welkom. Voor de kleine kinderen t/m 5 jaar is er opvang in een speciale crècheruimte en voor de kinderen t/m 11 is er een speciale kinderdienst. Tevens zijn er elke maand enkele 10-erdiensten tijdens de samenkomst. Verder vieren wij elke 1e zondag van de maand met elkaar het Heilig Avondmaal en gedenken zo met elkaar hoe onze Heer voor onze zonden is gestorven aan het kruis.

Lees meer...

Met Wie Zijn Wij Verbonden

Wij als “Huisgezin Gods” zijn verbonden met de volgende christelijke organisaties. Bij hen ondersteunen wij de volgende projecten ...

Lees meer...